Wat as de Referendum a firwat as dee wichteg?


Politesch Staatsziiler sollen elo an deser Hierarchie, iwwert eis Grondrechter gestallt ginn. Am Text ass virgesinn, dass vir dEreechen vun engem solchen Ziil, eis Grondrechter zu engem gewessene Grad ageschränkt kenne ginn.

Staatsziiler sinn net onbedingt eppes Schlechtes, mee mir engagéieren eis dovir, dass den eenzelne Bierger mat agebonne gett.

Aus dem einfache Grond, dass des Rechter eis all gehéieren an dLimitatiounen déi virgesinn, net präzis genuch sinn.

Wann e legalen Text ze vage geschriwwen ass, huet de Riichter duerno Interpretatiounsproblemer, spréch, desto méi Interpretatiounsspillraum en Text léist, desto méi muss de Riichter selwer interpretéieren, desto méi fléisst seng perséinlech Meenung mat eran an desto manner sinn dJugementer herno objektiv an neutral geschriwwen ginn.

Domat net genuch - dElteren stinn net méi an der Verfassung als Garant vun der gudder Entwécklung vum Kand, mee de Staat.

Och dëst ass e politescht Staatszil, wat dElteren an der Erzéiung vum Kand eng sekundar Roll spillen léisst.

Eng Famill ze grënnen, steet net méi als natierlecht Recht am der Verfassung mee gouf ëmformuléiert; De Staat muss dFamilljeliewen respektéieren.

Klengt änlech, ass awer eppes ganz Aneres.

E natierlecht Recht, huet all Mënsch, aus dem Grond, dass en Mënsch ass.

Dëst Recht ass him net vun enger Institutioun ginn, mee dInstitutioun muss dëst Recht respektéieren, well dExistenz vum Mënsch et verlaangt.

Och Reegelungen ronderëeis Chamber sinn virgesinn. DChamber ass dat parlamentarescht Organ vun eisem Land; Deputéierter ginn vun de Bierger gewielt, vir eis Interessen ze vertrieden.

Sollt dëst net méi de Fall sinn, huet de Grand-Duc dMuecht, déi aktuell Chamber opzeléisen an Neiwalen ze fuerderen.

Mat der Reform, ginn dKonditiounen ënnert deenen hien dat maachen kann, erschwéiert, sou dass Neiwalen nëmmen nach an enger klenger Unzuel vun Exceptiounen statt fannen kann.

An eisen Aen, kéint dëst eis Interessen weider an Onsécherheet bréngen; wann dChamber net méi esou séier op geléist kann ginn, sollt si net am Interêt vun de Bierger handelen, dann leit de Gedanken no, dass se dëst och net maachen wäert, wann een déi rechtlech Ëmstrukturéierungen kuckt.